Voorwaarden voor deelname Vrijetijdsbraderie

Voorwaarden voor deelname aan de Vrijetijdsbraderie op de Dorpsstraat in De Bilt op 14 september 2019

Om deel te nemen aan bovengenoemde braderie moet de deelnemer zich houden aan de volgende voorwaarden:

1. Kramen worden per hele kraam verhuurd (afmetingen 4 meter breed, 1 meter diep).

2. De organisatie bepaalt op welke locatie de deelnemer zal staan.

3. De organisatie van de braderie is gerechtigd om te bepalen wie aan de braderie mag deelnemen.

4. Tegen afwijzingen of plaatsbepaling kan geen bezwaar aangetekend worden.

5. Na akkoord van deelname zal de aanvrager een nota van de gereserveerde kraam ontvangen

6. Afgewezen inschrijvers zullen bericht ontvangen.

7. Betalingen van de toegewezen plaatsen, dienen conform nota te zijn voldaan.

8. Kramen mogen onder geen beding door de huurder worden doorverhuurd.

9. Auto's of aanhangers mogen niet naast of achter de kramen geplaatst worden. Indien hiervan vanwege de verkoopwaar afgeweken moet worden, dient hiervoor tevoren toestemming gegeven te zijn door de organisatie.

10. De Braderie begint om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De deelnemers mogen niet eerder dan 08.00 uur op het terrein zijn en moeten om uiterlijk 09.00 uur bij de standplaats/kraam aanwezig zijn. Indien de kraam of standplaats om 9.00 uur niet bezet is, dan mag niet meer met een voertuig naar de kraam gereden worden. Indien uw kraam om 10.15 uur zonder bericht niet bemenst is, zal deze worden afgebroken, dan wel door de organisatie worden doorverhuurd. In beide situaties bent u de kraamhuur volledig verschuldigd.

11. Het is verboden om vóór de eindtijd van de markt (16.30 uur) met een voertuig op het marktterrein te komen. Indien dit wel gebeurt, zal hiertegen worden opgetreden.

12. Na afloop dient de kraam geheel ontruimd te zijn en mag geen afval achtergelaten worden. Eventueel afval moet door de deelnemer zelf worden meegenomen.

13. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van de verkoop van waren of activiteit in de kraam.

14. Het is niet toegestaan versterkt geluid dan wel muziek ten gehore te brengen. Het expliciete recht op versterkt geluid is door de gemeente aan de organisatie toegekend.

15. Voor het nodig hebben van noodzakelijke vergunningen voor de verkoop van waren en/of het uitoefenen van handelingen op de standplaats op de Braderie, alsmede het opvolgen van wettelijke of plaatselijke voorschriften (waaronder voorschriften van de Brandweer) is de organisatie niet verantwoordelijk. Vergunningen moeten deze dag getoond kunnen worden.

16. Aanwijzingen van de organisatie moeten onverkort direct worden opgevolgd. Niet opvolgen van de aanwijzingen kan onmiddellijke verwijdering van de Braderie betekenen.

17. Indien niet wordt voldaan aan hetgeen genoemd in de punten 13, 14 en 15 kan de Buitengewone opsporingsambtenaar of politie worden ingeschakeld.

18. De organisatie kan niet voorzien in een voorziening van electriciteit.

19. Indien door bijzondere omstandigheden na aanmelding, acceptatie en/of betaling niet aan de Braderie kan worden deelgenomen, zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht. In iedere situatie zal een onkostenvergoeding van € 20,- in rekening worden gebracht.

De organisatie van de braderie is onderdeel van de Marktdag met Oldtimers De Bilt.

Contactgegevens:

Marktdag met Oldtimers De Bilt

Anco de Rooij

M 06-17289119

marktdag@marktdagdebilt.nl